Услуги

Индивидуална и групна психотерапија во функција на личен раст и развој, водење на психоедукативни работилници во функција на подобрување на менталното здравје, како и соработка со други организации, поединци и правни субјекти кои имаат потреба и интерес за наведените услуги.

Услуги

Индивидуална и групна психотерапија во функција на личен раст и развој, водење на психоедукативни работилници во функција на подобрување на менталното здравје, како и соработка со други организации, поединци и правни субјекти кои имаат потреба и интерес за наведените услуги.

Индивидуална психотерапија

Индивидуалната психотерапија нуди безбеден простор за личен раст и развој, во кој низ контакт меѓу еден клиент и еден терапевт, клиентот има простор да истражува свои лични содржини и процеси, да работи на ослободување од одредени симптоми, нефункционални обрасци на однесување и воопшто да истражува во насока на посакуваната промена.

Нашиот тим е составен од искусни психолози и психотерапевти, во чија работа е вклучена психо-дијагностика, со цел поефикасно адресирање на потребите на клиентот.

individualna

Индивидуална психотерапија

Индивидуалната психотерапија нуди безбеден простор за личен раст и развој, во кој низ контакт меѓу еден клиент и еден терапевт, клиентот има простор да истражува свои лични содржини и процеси, да работи на ослободување од одредени симптоми, нефункционални обрасци на однесување и воопшто да истражува во насока на посакуваната промена.

Нашиот тим е составен од искусни психолози и психотерапевти, во чија работа е вклучена психо-дијагностика, со цел поефикасно адресирање на потребите на клиентот.

individualna
grupna

Групна психотерапија

Групната психотерапија е форма на тераписка работа во која под водство на еден до двајца терапевти, на одреден период се среќаваат повеќе учесници кои работат на себе во група, секако следејќи ги правилата и договорот со групата, со цел просторот кој се креира да биде безбеден за учесниците.

Иако групната работа подразбира поголема изложеност за клиентот, бенефитите од групниот процес се бројни, групата со својот фидбек не само што го поддржува клиентот, туку и ги поттикнува неговите лични процеси.

Групната работа може да се одвива преку групни психо-едукативни работилници и групи за личен раст и развој.

Групна психотерапија

Групната психотерапија е форма на тераписка работа во која под водство на еден до двајца терапевти, на одреден период се среќаваат повеќе учесници кои работат на себе во група, секако следејќи ги правилата и договорот со групата, со цел просторот кој се креира да биде безбеден за учесниците.

Иако групната работа подразбира поголема изложеност за клиентот, бенефитите од групниот процес се бројни, групата со својот фидбек не само што го поддржува клиентот, туку и ги поттикнува неговите лични процеси.

Групната работа може да се одвива преку групни психо-едукативни работилници и групи за личен раст и развој.

grupna

Соработка

Тимот на Есенција во соработка со останати здруженија и правни лица учествува во организација на психо-едукативни работилници за различни целни групи, бидејќи психолошките и психотераписките знаења се премногу значајни во одржувањето на менталното здравје и продлабочување на грижата за себе за да останат привилегија на малкумина.

Тимот на Есенција исто така е нуди соработка со фирми и компании кои ги следат светските текови и во пакетот на грижа за своите вработени, вклучуваат и психотераписки услуги.

Исто така и соработка со спортски клубови за поддршка на индивидуалните спортисти како и развивање на групната динамика на тимот.
Не радува сознанието дека се повеќе фирми во нашата земја се приклучуваат кон овој светски тренд.

Соработка

Тимот на Есенција во соработка со останати здруженија и правни лица учествува во организација на психо-едукативни работилници за различни целни групи, бидејќи психолошките и психотераписките знаења се премногу значајни во одржувањето на менталното здравје и продлабочување на грижата за себе за да останат привилегија на малкумина.

Тимот на Есенција исто така е нуди соработка со фирми и компании кои ги следат светските текови и во пакетот на грижа за своите вработени, вклучуваат и психотераписки услуги.

Исто така и соработка со спортски клубови за поддршка на индивидуалните спортисти како и развивање на групната динамика на тимот.
Не радува сознанието дека се повеќе фирми во нашата земја се приклучуваат кон овој светски тренд.

X